free css templates

Reklamačný poriadok


Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) predávajúceho Nuxcon s.r.o., IČO: 46 946 179, so sídlom Jefremovská 613/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 57997/L a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

2. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovarov a služieb. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

3. Predávajúci je poskytovateľom služby, ktorá pozostáva z vyhotovenia fotografie zo svadby/oslavy, a jej zhmotnenia do fyzickej podoby vo forme magnetky s fotografiou. Táto magnetka s fotografiou zhotovenou na svadbe/oslave, predstavuje finálny produkt predávajúceho, ktorý ponúka účastníkovi svadby/oslavy.

4. Kupujúcim, resp. objednávateľom je organizátor svadby/oslavy.

5. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Článok II

Dĺžka záruky

1. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim, t.j. dňom konania svadby/oslavy.

2. Kupujúci je povinný reklamovať nesprávne, resp. neúplne poskytnutú službu bezodkladne, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu.

3. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

Článok III

Uplatnenie a spôsob vybavenia reklamácie

1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho na adrese Jefremovská 613/3, 031 04 Liptovský Mikuláš.

2. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to písomne bezprostredne po prijatí reklamácie.

3. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok je platný od 21.11.2019 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na https://www.tvojamagnetka.sk