make your own website

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Nuxcon s.r.o. pre webové stránky www.tvojamagnetka.sk


Článok I

Základné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP‟) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Nuxcon s.r.o., IČO: 46 946 179, so sídlom Jefremovská 613/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 57997/L ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý je spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“ alebo „objednávateľ“).

 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

3. Predávajúci je poskytovateľom služby, ktorá pozostáva z vyhotovenia fotografie zo svadby/oslavy, a jej zhmotnenia do fyzickej podoby vo forme magnetky s fotografiou. Táto magnetka s fotografiou zhotovenou na svadbe/oslave, predstavuje finálny produkt predávajúceho, ktorý ponúka účastníkovi svadby/oslavy.

4. Kupujúcim, resp. objednávateľom je organizátor svadby/oslavy.

5. Objednávateľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a podmienkami objednávanej služby, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Článok II

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby, ktorá pozostáva z vyhotovenia fotografie zo svadby/oslavy, a jej zhmotnenia do fyzickej podoby vo forme magnetky s fotografiou. Táto magnetka s fotografiou zhotovenou na svadbe/oslave, predstavuje finálny produkt predávajúceho, ktorý ponúka účastníkovi svadby/oslavy. Za návrh na uzatvorenie zmluvy sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár alebo email na adresu info@tvojamagnetka.sk označený ako Objednávka.

2. Kúpna zmluva vzniká objednaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Zmluva uzatvorená písomne alebo vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom internetovej stránky. nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky.

3. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu službu popísanú v bode 3, Článku I tejto zmluvy.

Článok III

Ceny

1. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny uvedené na webovej stránke www.tvojamagnetka.sk uvedené v cenníku predávajúceho sú vždy aktuálne a platné. Ceny sú konečné, tzn. vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť.

2. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Článok IV

Objednávanie

1. Kupujúci dostane tovar, resp. službu za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami.

2. Objednávať si poskytovanie tejto služby je možné prostredníctvom webovej stránky https://www.tvojamagnetka.sk. Služba sa poskytuje vždy priamo na mieste, ktoré určí objednávateľ, t.j. zvyčajne svadbe/oslave objednávateľa.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Článok V

Odstúpenie od zmluvy

1. V zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Článok VI

Platobné podmienky

1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

➤ platba vopred bankovým prevodom, uhradené na základe vystavenej faktúry.

➤ fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Článok VII

Dodacie podmienky

1. Plnenie podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje na mieste, ktoré určí kupujúci, a ktoré bude dohodnuté medzi zmluvnými stranami.

Článok VIII

Záručné podmienky

1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 Článok IX

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

2. Všetky vyhotovené fotografie budú následne spracovávané v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

3. Nakladanie s osobnými údajmi sa riadi „Zásadami ochrany osobných údajov“ dostupnými na adrese https://www.tvojamagnetka.sk/personal-information-protect.html

Článok X

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 21.11.2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP.